GDPR регулации

Информация за нас

„Управление БГ“ ЕООД („„УПРАВЛЕНИЕ БГ“ ЕООД“ и/или администратора), с ЕИК 201971731, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район „Красно село”, ул. „Церова Гора” № 12-14, Тел: +359 2 4233607; имейл: contact@upravlenie.bg
Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни („Общ регламент относно защитата на данните“), който започва да се прилага пряко на територията на всички държави – членки на Европейския съюз, считано от 25 май 2018 г. „УПРАВЛЕНИЕ БГ“ ЕООД има качеството на АДМИНИСТРАТОР по отношение на личните данни на потребителите на Интернет сайт https://upravlenie.bg/, които предоставят свои лични данни, попълвайки контактната форма, достъпна на сайта, както и на всички други физически лица, чиито данни дружеството събира, обработва и съхранява.
ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни е всяка информация, която директно идентифицира или е в състояние да идентифицира дадено физическо лице.

СУБЕКТ НА ДАННИ
Субект на данни е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор /име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност. Уведомяваме Ви, че водим съответните регистри, свързани с личните данни на субектите, чиито данни обработваме и съхраняваме в съответните срокове. Разработили сме и съответните политики и вътрешни правила, и сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на лични данни на своите потребители и други субекти на данни- физически лица.
Спазваме изискванията на Общия регламент относно защитата на данните и обработваме лични данни на субектите само при посочените в него основания и срокове.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Според Общия регламент относно защитата на данните основанията за обработване са:

 • съгласие на субекта на данни – за всяка конкретна цел се дава отделно съгласие;
 • изпълнение на договор;
 • законово задължение;
 • защита на жизненоважни интереси на субекта или на друго лице;
 • задача в обществен интерес;
 • законни интереси, преследвани от администратора или трета страна.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕ
Личните данни се обработват само във връзка с определена цел и когато бъде постигната целта или тя отпадне, администраторът няма право повече да съхранява лични данни.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
Данните съхраняваме за възможно най-кратко време. Този период е съобразен с причините, поради които администраторът обработва данните, както и с всички законови задължения за съхранение на данните за определен период от време.

ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„Управление БГ“ ЕООД спазва правата на субектите на лични данни, посочени в Общия регламент относно защитата на данните, а именно:

 • право на информация – по време на събирането на данните физическите лица (субектите на данни) трябва да бъдат ясно информирани най-малкото относно: кой е администраторът на лични данни; защо ще използва личните им данни (за какви цели); категориите на съответните лични данни;
 • правното основание за обработката на данните;
 • колко дълго ще се съхраняват данните;
 • кой друг може да получи данните; дали личните данни ще бъдат прехвърлени на получател извън Европейския съюз;
 • право на копие на данните (право на достъп до личните данни);
 • право на коригиране на личните данни;
 • право на изтриване (правото да бъдеш забравен);
 • право на възражение пред администратора;
 • право на субектите да подадат жалба до надзорния орган за защита на данните (Комисия за защита на личните данни), когато считат, че правата им са нарушени;
 • право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време;
 • право да се поиска „човешка намеса“ в случаите на автоматизирано вземане на решение;
 • право да се възрази срещу обработване на данните чрез видеонаблюдение;
 • право да се възрази срещу директния маркетинг.

При всяко обработване на лични данни „Управление БГ“ ЕООД предоставя на субектите ясни и подробни съобщения (под формата на „декларации за поверителност“), които съдържат информация относно това, за каква цел, за какъв срок и по какъв начин дружеството събира и обработва личните данни на субектите, всички контакти на администратора и длъжностното лице по защита на личните данни; контакти на обработващи лични данни; други получатели, на които се разкриват лични данни; правата на субектите и практическите средства за тяхното упражняване.
Всякаква информация във връзка с правата на субектите или по други въпроси, свързани със защитата на личните данни, субектите могат да получат, като се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни:

„Управление БГ“ ЕООД
гр. София 1612, район „Красно село”, ул. „Церова Гора” № 12-14, Тел: +359 2 4233607;

Длъжностно лице по защита на личните данни:  Боряна Гюрова

имейл: dpo@upravlenie.bg

За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 , https://www.cpdp.bg
При евентуален случай на нарушаване защитата на личните Ви данни, администраторът ще направи конкретна оценка на риска и в определените от регламента случаи ще уведоми както Комисията за защита на личните данни, така и субекта на данни за настъпилото нарушение.“

Обади ни се сега!