Документи

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес ………………………….г. в град София, на основание чл.228 – 239 от ЗЗД се сключи настоящия договор за наем на недвижим имот, между:

1) …………………………………………………………………………………………………….. с ЕГН ………………………….……………., л.к.№……………………………….. изд. на …………………………………г. от МВР – гр……………………………………………… с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

и

2) …………………………………………………………………………………………………….. с ЕГН ………………………….……………., л.к.№……………………………….. изд. на …………………………………г. от МВР – гр……………………………………………… с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………., наричан за краткост Наемодател.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Наемодателят, декларирайки, че е собственик, предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следния недвижим имот, а именно:………………………………………………………………………………………………………………………….

Член 2. ИМОТЪТ ще бъде използван за живеене, като промяна на функционалното му предназначение не може да бъде извършвана без изричното писмено съгласие на Наемодателя.

Член 3. Не се допуска преотдаване на ИМОТА под наем както и преотстъпването му на други лица.

Член 4. В случай, че ИМОТЪТ бъде преотдаден и/или преостъпен на друго лице за съвместно и/или самостоятелно ползване, договорът се прекратява, а наемателят дължи на Наемодателя обезщетение в двоен размер от уговорената в настоящия договор по раздел II чл.5 наемна цена, платима в двуседмичен срок, считано от установяването на това обстоятелство.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 5. Наемателят заплаща на Наемодателя месечен наем в размер на: …………. лева.

Член 6. Месечната наемна цена е твърда и не подлежи на промяна за срока на този договор, освен ако не е предмет на допълнително споразумение между страните.

Член 7. Наемателят заплаща посоченият в чл.5 наем до ……. (…………………….) число на текущия месец авансово за всеки следващ наемен месец. При забава Наемателят дължи неустойка от 10 /десет/ лева за всеки просрочен ден, която е длъжен да заплати заедно с месечния наем, а ако не бъде заплатена заедно с наема, Наемодателят има право да прихване неустойката от гаранционната сума по чл.20.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Член 8. Задължава се да предаде имот, предмет на този договор, в състоянието, в което е огледан от Наемателя.

Член 9. Предаването на ИМОТА и неговото състояние се удостоверяват с писмен двустранно подписан приемно-предавателен протокол, който се прилага към настоящия договор и е неразделна негова част. В протокола се отразяват показателите на съответните измервателни уреди (електромер, водомер – топла/ студена вода, топломер) до момента на фактическото настаняване на Наемателя. При предаването Наемодателят е длъжен да посочи на Наемателя всички скрити недостатъци на ИМОТА, които са му известни.

Член 10. Наемодателят се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди, които не са причинени от Наемателя и не се дължат на обикновено ползване на наетия имот. Наемодателят може да иска обезщетение за причинени вреди, само когато повредата се дължи на причина, за която Наемателят отговаря.

Член 11. Наемодателят е длъжен да осигури безпрепятственото ползване на ИМОТА за срока на този договор, като в случай на извънсъдебни/съдебни претенции от страна на трети лица да окаже необходимото правно и фактическо съдействие на Наемателя за защита на правата му произтичащи от този договор.

Член 12. При неплащане на сметките и таксите по чл.13, Наемодателят има право да прекрати договора едностранно с едноседмично писмено предизвестие.

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Член 13. Наемателят е длъжен да заплаща в срок уговорения месечен наем, консумативните разходи (ел. енергия, вода и др.) вкл. и разходите за поддържане на Общите части. Задълженията по този член се заплащат ведно /заедно/ с месечния наем в срока по чл.7.

Член 14. Наемателят е длъжен да заплаща за своя сметка разходите по отстраняването на всички дребни повреди, които се дължат на обикновеното ползване и амортизиране на ИМОТА.

Член 15. Наемателят дължи обезщетение на Наемодателя в пълен размер за нанесените щети, причинени от него или от други лица, които той е допуснал до ИМОТА през време на действието на настоящия договор, с изключение на вредите причинени в резултат естественото износване.

Член 16. Наемателят няма право да извършва трайни подобрения и реконструкции в наетия имот без изричното писмено съгласие на Наемодателя. В такива и други наложителни случаи, Наемателят осигурява достъп на Наемодателя до съответните части на имота. Във всички случаи извършените дейности и вложените материали са за сметка на Наемателя. След изтичане срока  на договора, ако не е уговорено друго трайните подобрения остават в полза на Наемодателя.

Член 17. Наемателят е длъжен да върне на Наемодателя ИМОТА до 12 (дванадесет) часа на деня следващ датата на прекратяване на договора, в същото състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното изхабяване. Връщането на ИМОТА и евентуалните възражения на Наемодателя се удостоверяват с писмен двустранно подписан приемо-предавателен протокол. За повреди, надхвърлящи обичайното изхабяване, Наемодателят има право да прихване необходимата за покриването им сума от гаранционната сума по чл.20.

Член 18. Наемателят има право да получи от Наемодателя квитанции за платени консумативни сметки и такси, както и да изисква разписка за всеки платен наем.

Член 19.(1). Наемателят се задължава да съобщава незабавно за повреди и посегателства, извършени срещу наетия имот, както и за всички застрахователни събития.

Член 19.(2). Наемателят няма право да отглежда домашни любимци и съхранява опасни вещи в имота (газови бутилки, водни легла, химични смеси и други подобни).

 V. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20. При подписването на настоящия договор Наемателя предава на Наемодателя сума в размер на …………….. (……………………….) лева, която да служи за обезпечение, в случай на извършване на посочените по-горе хипотези от страна на Наемателя. Тази сума ще остане в Наемодателя през целия период на действие на договора (наричана по-долу ДЕПОЗИТ – „гаранционна сума”).

Член 21. Наемодателят има право да се удовлетвори от гаранционната сума при положение, че Наемателят наруши следните задължения по договора:

а) Откаже да върне държането на ИМОТА в уговорения срок и/или предаде същия не в съответното за това състояние и/или заедно с нанесени върху него щети.

б) При хипотезите на чл.17.

в) В случай, че не плати в срок един или повече месечни наема (освен в случаите, когато това е договорено между страните с Анекс към договора.)

г)  В случай, че прекрати договора без минимум един месец писмено предизвестие.

д) В случай, че не заплати в срок консумативните разходи и такси, свързани с обикновеното ползване на имота.

е) При хипотезата на чл.4(1).

ж) При хипотезата на чл.19(2) изречение трето.

Член 22. Във всички случаи на преждевременно прекратяване на договора или един месец преди изтичането му, Наемателят е съгласен агенции посредници на недвижими имоти да провеждат огледи на имота в предварително уговорено време с цел осигуряване на нови Наематели. В случай на неспазване на това свое задължение, Наемателят дължи на Наемодателя неустойка в размер на един месечен наем, която Наемодателя може да прихване от гаранционната сума по чл.20.

Член 23. При извършване на някое от гореизброените нарушения от страна на Наемателя, Наемодателят има право да задържи гаранционната сума или част от нея, която покрива претърпените загуби. При нанесени от Наемателя щети върху ИМОТА и/или наличие на неплатени консумативни разходи, които надхвърлят размера на гаранционната сума, Наемодателят има право да задържи пълния и размер и да търси обезщетение за горницата по общия ред.

Член 24.(1). В случай, че настоящият Договор бъде прекратен извън реда предвиден в чл.27 букви „А” и „Б” неизправната страна дължи на ответната неустойка в размер на два месечни наема, платима при условията на чл.5 в тридневен срок.

Член 24.(2). Във всички случаи, когато настоящият Договор бъде прекратен по желание на Наемателя или поради причини, за които Наемателят е отговорен, преди изтичане на срока на договора, считано от влизането на договора в сила, същият дължи на Наемодателя неустойка в размер на един месечен наем, платим при условията на чл.5.

Член 25. В случай, че не е налице някое от горецитираните нарушения, Наемодателят е длъжен да върне на Наемателя, пълния размер на гаранционната сума в тридневен срок от следващото консумативно /ел. енергия, вода, парно отопление и др./ отчитане.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

Член 26. Настоящият договор се сключи за срок до ……………………………………..г., считано от …………………………………..г.

Член 27. Настоящият договор се прекратява:

а) С изтичането на договорения срок.

б) С предоставянето на едномесечно предизвестие за прекратяване от едната страна до другата.

в) С предоставянето на едноседмично предизвестие за прекратяване от Наемодателя към Наемателя в случай на неплащане в срок на задълженията по чл.13 от настоящия договор и/или неспазване на хигиенните правила, вътрешния ред на сградата, добрите нрави, правилата за безопасност и/или по решение на Общото събрание на Етажната собственост, спрямо разпоредбите на ЗУЕС, установено със съответния административен документ. Поканата се връчва на Наемателя, а ако той отсъства се залепя на вратата на жилището като с това се счита за връчена.

г) В случай на просрочване от страна на Наемателя с повече от 5 /пет/ дни на задълженията, произтичащи от чл.13 и/или чл.20, Наемодателят може едностранно да прекрати настоящия Договор с писмено уведомление, като даде тридневен отлагателен срок за изпълнение на задълженията на Наемателя.

д) При хипотезата на букви „Б” и „В” от този член при изтичане на едномесечното / респективно седемдневното / предизвестие, в случай че имотът не е бил предаден по надлежния ред, Наемодателят има право да влезе в имота, използвайки специалист по отваряне на врати и да смени патрона, а в присъствието на свидетели да опише вещите на Наемателя и да ги съхранява до поискване за сметка на Наемателя, като това действие не се счита за самоуправство. Разпоредбата по предходното изречение е приложима и при хипотезата на буква „Г”.

е) При хипотезата на чл.19(2) изречение трето, Наемодателят има право да прекрати Договора за наем като даде тридневен отлагателен срок на Наемателя, за предаване държането на имота.

VII. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28.(1). Всички съобщения и кореспондениция между страните, с изключение на тези по чл.27, буква „В”, се считат за надлежно връчени, само тогава когато са направени с писмо с обратна разписка, по факс и/или чрез електронна поща. Страните приемат следните адреси за кореспонденция помежду си:

ЗА НАЕМАТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………..…………………………………..…………………..…………………………..

Телефони за връзка: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Електронен Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………..…………………………………..…………………..…………………………..

Телефони за връзка: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Електронен Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

При промяна на контактите на някоя от страните, същата е длъжна да уведоми, в писмен вид, незабавно, за това другата страна.

Член 29. Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само, ако са изготвени в писмена форма и подписани от двете страни. Приложените допълнителни споразумения са неделима част от договора. Настоящият договор, подписан от страните, служи и като разписка за получените от Наемодателя суми, съгласно чл.5 изр. последно и чл.20 от този договор.

Член 30. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават, чрез преговори между страните и писмени спогодби, а когато такива не могат да бъдат постигнати – от компетентния български съд.

Настоящият договор се състои от 4 страници и се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, както следва:

НАЕМОДАТЕЛ: ……………………………………………………………………………………………………..  ……………………………..

име   презиме   фамилия                                                    подпис

НАЕМАТЕЛ……………………………………………………………………………………………………….   ……………………………

име   презиме   фамилия                                                    подпис


ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Настоящият протокол се изготвя във връзка с договор за наем от …………………………г., между:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

и

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

и е неразделна част от този договор.

 1. СЪСТОЯНИЕ И НАСТИЛКИ НА ИМОТА
 • Коридор: …………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Кухня/трапезария/бокс: ……………………………………………………………………………………………………..
 • Стая 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Стая 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Стая 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Стая 4: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Баня/тоалетна: …………………………………………………………………………………………………………………..
 • Общо състояние: ……………………………………………………………………………………………………………….
 1. ОБЗАВЕЖДАНЕ И ИНВЕНТАР
 • Коридор: …………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Кухня/трапезария/бокс: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

 • Стая 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Стая 2………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Стая 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Стая 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Баня/тоалетна: …………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Общо състояние и показания на уредите: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. ДОПЪЛНЕНИЯ

Настоящият протокол описва състоянието на имота при предаването му от Наемодателя на Наемателя и се изготви в два еднообразни екземпляра,по един за всяка от страните и се подписа както следва:

 

 

НАЕМОДАТЕЛ:                                                                                       НАЕМАТЕЛ:   

 

   

Обади ни се сега!